Dù Tulip sample TN 014
Đăng ngày 26-02-2017 Lúc 10:05'- 2687 Lượt xem

lap dat thi cong 1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÙ ĐƠN

Kích thước (m) 3x3 4x4 5x5 Ø3 Ø4 Ø5
Khối lượng khung (kg) 221 255 242 203 235 229
Khối lượng bạt (Kg) 6 12 18 10 12 13
Chiều cao bạt (A) 373 373 373 367 373 373
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (B) 265 265 265 260 265 265
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (C) 260 260 260 240 260 260

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÙ ĐÔI

Kích thước (m) 6x3 8x4 10x5
Khối lượng khung (kg) 442 510 484
Khối lượng bạt (Kg) 13 24 37
Chiều cao bạt (A) 373 373 373
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (B) 265 265 265
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (C) 260 260 245