bạt che cánh diều
Post on 09-10-2016 At 10:24'- 2247 Views
Price: 0

Bạt cánh diều là biến tấu của bạt tam giác nhưng có 4 góc và 1 góc cao nhất tạo 1 nét đẹp do trên lệch và đường nét cong của bạt HDPE.